Общи условия

„Атлас Травелс“ ЕООД е администратор на лични данни под № 105767.

Правно-организационни и технически решения в АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД при обработка и защита на личните данни
/Политика за поверителност/
Тази политика влиза в сила, считано от 01.01.2018 г.

Нашите възгледи за поверителността на личните данни
„АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с ЕИК 130026450, със седалище и адрес на управление: гр. гр. София, кв. Симеоново, ул. „Симеоновско шосе“ № 276. (по-нататък в изложението, за краткост – АТЛАС ТРАВЕЛС) приема, че когато събираме и обработваме информация за физическо лице, трябва да го направим отговорно, с дължимата грижа за личната неприкосновеност, спазвайки законите за защита на данните и принципите на поверителност.
Тази политика за поверителност ("Политика") описва основните видове лична информация, която събираме в рамките на дружеството, как се обработва и разкрива тази информация, както и задълженията ни към лицата, чиито данни обработваме. Политиката обяснява по принцип как се стремим да спазваме законите и регламентите за поверителност на данните, включително, но не само Регламент (EU) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни/GDPR).
АТЛАС ТРАВЕЛС в качеството му на администратор на лични данни, е въвело вътрешни политики (инструкции), процедури и програми за обучение, предназначени да осигурят спазването на тези закони. Нашите политики, процедури и програми за обучение се актуализират редовно и се управляват от екип от професионалисти в областта на неприкосновеността на личния живот.

Какви категории лични данни събира и обработва АТЛАС ТРАВЕЛС и за какви цели?
Лични данни на служители и на кандидати за работа.
АТЛАС ТРАВЕЛС събира информация от кандидатите за работа, вкл. лични данни – имена, местоживеене, възраст, данни за образование и професионален опит. Тези данни се събират за целите на подбор на кадри. Дружеството ни би обработило данните за целите на проверка на съдебно минало, единствено, ако това е предвидено в изричен законов текст, който касае позицията, за която кандидатства лицето.
Веднъж назначен, АТЛАС ТРАВЕЛС ще обработва личните данни на служителя за целите на управление и администриране на човешките ресурси в организацията – степен на изпълнение на работата, ведомости за трудово възнаграждение, данъчни и осигурителни цели.
АТЛАС ТРАВЕЛС обработва за подобни цели и данните на консултантите си – физически лица, с които са сключени граждански договори (в случай, че има такива).
Лични данни на клиенти-физически лица
АТЛАС ТРАВЕЛС събира личните данни на физическите лица-клиенти и на тези, които се явяват страна по договора туристически услуги, в обем, предвиден в Закона за туризма и Закона за задълженията и договорите (за да се идентифицира страната по договора). Тези данни се събират за целите на сключване и изпълнение на съответния договор и се обработват за срока на договора и до две години след прекратяването му, освен ако в друг закон не се определя по-дълъг срок.
Възможно е АТЛАС ТРАВЕЛС да поиска допълнителни данни и документи от клиентите си, за целите на закупуване на самолетни билети. Това се изисква от Директивите на международните въздушни превозвачи и почива на правилата за борба с тероризма. В подобни хипотези се счита, че съответният въздушен превозвач събира тези данни/документи чрез АТЛАС ТРАВЕЛС.

Разкриване на лични данни
Лични данни на клиентите ни могат да бъдат разкрити от АТЛАС ТРАВЕЛС:
Вътре в дружеството, достъп до лични данни имат само оторизирани лица, надлежно подготвени за работа с лични данни.
АТЛАС ТРАВЕЛС не търгува и не продава бази данни, вкл. анонимизирани или псевдонимизирани данни, по никакъв повод и за никакви цели, вкл. статистически.
С обработващите за АТЛАС ТРАВЕЛС последното сключва споразумения за поверителност, като по този начин ги ангажира да събират и обработват само лична информация в съответствие с целите на конкретното възлагане и да прилагат подходящи организационни и технически мерки за сигурност.

Трансфер на лични данни (разкриване пред лица извън страната)
Когато изпълнението на договора за предоставяне на туристическа услуга изисква това, АТЛАС ТРАВЕЛС извършва трансфер на лични данни извън пределите на страната.

Уведомяване и Съгласие
В момента на събирането на данните, АТЛАС ТРАВЕЛС (или негов обработващ – туристически агент, например) уведомява лицата по ясен и непротиворечив начин как точно информацията за тях ще бъде обработена, разкрита, съхранявана и заличена; какви права имат по отношение на защитата на личните данни или съгласно тази Политика, а също и какви са начините за упражняване на тези права. Това уведомление е изцяло съобразено с изискванията на Регламента и цели спазването му в максимална степен, включително, но не само принципа за прозрачност и законосъобразност при обработката на личните данни на лицата.
АТЛАС ТРАВЕЛС гарантира, че физическите лица могат да упражняват всички свои права по отношение на личните данни, обработвани от дружеството, включително, но не само правото на достъп, актуализиране и коригиране, право на преносимост на данните, право на временно спиране на обработването и изтриване на данни и изобщо всичко, предвидено в закон. АТЛАС ТРАВЕЛС ще положи максимални усилия да разгледа и уважи искането на лицето. Евентуален отказ от страна на АТЛАС ТРАВЕЛС би бил възможен единствено на законово основание (когато законов текст забранява това).
В случаите, когато това се изисква от закона, а също и като израз на добра практика, АТЛАС ТРАВЕЛС може да поиска съгласието на физическото лице да събира, използва и разкрива данните му за конкретно определени цели.

Актуалност на данните. Срокове на съхранение
Нашата политика за поверителност предвижда всяко лице, чиито данни сме събрали, да разполага с пълните възможности да заяви коригиране и актуализиране на данните.
Правото да бъдеш забравен също е сред предвидените в политиката ни на поверителност и всяко лице може да заяви заличаване на данните си.
АТЛАС ТРАВЕЛС извършва заличаване на личните данни незабавно след отпадане на основанието за обработка и съхранение, след преценка на специалните законови изисквания.

Сигурност и защита на данните
АТЛАС ТРАВЕЛС поддържа цялостна политика за информационна сигурност с максимален акцент върху техническите и организационни мерки за сигурност, които защитават личната информация от неоторизиран достъп или загуба. В съответствие с регулаторните изисквания, АТЛАС ТРАВЕЛС поддържа също така и практика за справяне при нарушаване на сигурността, свързано със защитата на личните данни, включително извършване на всички необходими уведомления на лица или надзорния орган.

Лични данни на малолетни и непълнолетни лица
АТЛАС ТРАВЕЛС събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, единствено когато те са предоставени от пълнолетен придружител на детето, за целите на сключване на договор за организирано туристическо пътуване, по който детето се явява потребител.

Запитвания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права
Всякаква комуникация, питания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права по отношение на личните данни следва да бъдат адресирани до седалището на АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД в гр. в гр. София, п.к. 1000, ул. Сердика № 22, на вниманието на нашето лице по защита на личните данни: Евгения Манолова, с тел. 02/9819993 и електронен адрес: [email protected]

Правен статус на тази Политика. Промени и действие
Тази Попилитика за поверителност не е договор и няма обвързващо действие. АТЛАС ТРАВЕЛС си запазва правото да актуализира Политиката (например – при промяна на законодателството по отношение на личните данни).


ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
БИСКВИТКИ (COOKIES)
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашата интернет страница: www.atlas-travels.net /наричанa за краткост „Интернет страницaтa“ или „Сайтa“/, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашият избор по отношение на тяхната употреба.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:
Задължителни бисквитки (essential cookies).
Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:
Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):
Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:
Рекламни бисквитки
Използваме тези бисквитки например: Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия сайт, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки
Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
Как ние използваме бисквитките?
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите интернет страници по-приятни, удобни, бързи и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирано обслужване.

Бисквитки на трети страни
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

Как се изтриват бисквитки?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите сайтове да функционират правилно.

Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

За контакти
С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на [email protected]

Тази политика е последно актуализирана на 01.02.2018 г.

Адрес по регистрация:
гр. София 1434
бул. Симеоновско шосе 276
Булстат: 130026450
МОЛ: Евгения Манолова Манолова
 
Банкови детайли ЛЕВА Банкови детайли ЕВРО
ОББ АД UBB AD
IBAN:BG03UBBS80021005501040 IBAN: BG28UBBS80021445236510
BIC: UBBSBGSF BIC:UBBSBGSF

Политика и принципи за управление на качеството

Политиката на Атлас Травелс ЕООД е свързана с прилагане на всички български закони и нормативни актове, както и международни стандарти, отнасящи се до извършваните от фирмата дейности. Нашата система за управление на качеството, както и дейностите, провеждани в изпълнение на тази система, са и ще продължават да се развиват в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Одобряваме Наръчника по качеството и напълно приемаме неговото съдържание като база за управление на дейностите по осигуряване на качеството във фирмата.

С внедряването на СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО с обхват Туроператорски и турагентски дейности, предоставяне на услуги по закупуване и продажба на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж; хотелски резервации в страната и чужбина; организиране и провеждане на събития и спомагателни туристически услуги; преводачески услуги; консултантски услуги за консултиране на публични организации и управленско консултиране; изпълнение на услуги, свързани с организирането и провеждането на обучения, професионално образование и преквалификация; дизайн, предпечат, печат и доставка на печатни, рекламни и информационни материали, ръководството на Атлас Травелс ЕООД си поставя следните по-главни цели, които са и наши политики:
• Високо равнище на организация на дейността със засилена ориентация към клиента;
• Приобщаване към европейските принципи и практика с участие на работниците и служителите;
• Лидерство и активна дейност, посочена в обхвата;
• Строга финансова отчетност, анализ на дейността и контрол, чрез вземане на решения, основани на доказателства;
• Оптимална продуктова и пазарна структура и процесен подход на СУК;
• Минимални разходи за реализация на услугите;
• Стимулиране на творческата активност на персонала, клиентите и заинтересованите страни и управление на взаимоотношенията;
• Подобряване на Системата за управление на качеството.
Приемаме тази система за управление на качеството и се ангажираме с нейното подобряване й усъвършенстване, с участието на всички служители на Атлас Травелс ЕООД.

С оглед постигане на целите по качеството на Дружеството, ще се провежда преглед на Системата за Управление на Качеството и на изпълнението й във фирмата поне веднъж годишно. Ще форумираме нашите цели в съответстиве с политиката по качеството. Ще определим, наблюдаваме и проверяваме информацията, свързана с вътрешните и външни обстоятелства от значение за крайната цел и СУК, както и заинтересованите страни и техните изисквания. Ще планираме и реализираме подобрения и изменения на Дружеството съгласно тяхната цел, цялостта на СУК, нужните ресурси, като разпределим отговорностите за тях. Ще се стремим към удовлетворяване на приложимите изисквания: нормативни, изисквания на стандарти, добри практики, на клиенти и заинтересовани страни, от значение за СУК. Ще предприемем необходимите действия за овладяване на рисковете и възможностите, като основната ни цел ще бъде подобряване на СУК и дейността на Дружеството. Ще оценяваме нашите работни процеси чрез измерими показатели на качеството, ще взимаме решения за развитие и усъвършенстване на СУК, ще препотвърждаваме политиката по качеството, за да удостоверим нашата непрекъсната обвързаност с нея.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРИЕТАТА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИАТА В АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

Успехът на Атлас Травелс ЕООД зависи от способността и да удовлетвори изискванията и очакванията на своето ръководство, служители и заинтересовани страни. Усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху сигурността на обменяната, обработваната и съхраняваната информация, непрекъснатото подобряване на различните видове сигурности, чрез постоянно повишаване на уменията и квалификация на служителите, по спазването на задължителните изисквания за информационна сигурност, явяващи се като предпоставки за постигане на значителни успехи в осъществяването на поставените цели.

Oсновната ни цел е, удовлетворяване изискванията на партньорите и клиентите, както и разбиране на потребностите и очакванията на другите заинтересовани страни, чрез постоянно поддържане на завоюваните нива на сигурност в Атлас травелс. В тази връзка ръководството на организацията е определило и документирало политиката си по сигурност на информацията, както и своите цели и ангажименти.

Системата за управление на информационната сигурност в „Атлас травелс” е описана в отделна разработка ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В „Атлас травелс”, и отговаря на международния стандарт ISO 27001:2013.

Обхвата на СУИС на Атлас травелс е: „Сигурност на информацията в процесите на туроператорски услуги, предоставяне на услуги по закупуване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации в страната и чужбина, организация на мероприятия, обучения и спомагателни туристически услуги в съответствие с Декларация за приложимост версия 2, в офиса на компанията с адрес: ул. Сердика, ет. 8, офис 8, 1000 София, България. Изключените цели по контрола или механизмите за контрола, от описаните в Приложение А сa: А9.4.5, А 11.2.6; А12.1.4; 14.3.1; А.18.1.5.

За нас непрекъснатото подобряване и поддържане на ефективността на системата за управление на информационната сигурност, представляват най-добрата гаранция за услугите, които предоставяме.

Персоналът на Атлас травелс е отговорен за сигурността на информацията в рамките на своята служебна компетентност и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията на процесите подпомагащи нашите основни функции.

Обучението и квалификацията на служителите ни, са предпоставка за висок професионализъм, респективно за висока сигурност в хода на обработването и съхранението на чувствителна за Администрацията информация.

Политиката по сигурност на информацията, всички документи на системата и приложимото законодателство са задължителни за изпълнение от целия персонал.
Като ръководител на дружеството поемам ангажимента да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.

Евгения Манолова

Планирайте престоя си