Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)                 Номер
ЕИК                                                                               130026450

Предмет на предвидената процедура:
Избор на изпълнител за осигуряване на логистика по Обособена позиция № 1 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 21 дни“ и Обособена позиция № 2 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 5 дни“, във връзка с изпълнение нaПроект „От традициите на българското земеделие към съвременното стопанство с по-висока квалификация и конкурентоспособност“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка .

1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, Административен Договор № РД 50-52 / 25.02.2021 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Обект на процедурата: Услуги  I. Обособена позиция № 1 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 21 дни“:
- Настаняване на участниците и лекторите в хотел минимум 3 (три) звезди, на база BB (нощувка и закуска);
-  Изхранване на обучаеми и лектори: - Осигуряване на противоепидемиологични мерки, съгласно актуалните изисквания на РЗИ и заповеди на министъра на здравеопазването;
- Осигуряване на ежедневен трансфер до учебната база (град Банско, област Благоевград, квартал „Грамадево“, ул. „Валявица“ № 4, „Апартамент-Спа хотел Евъргрийн“) и осигуряване на трансфер за 4 дни до базата за практическите занятия (гр. Кресна);

II. Обособена позиция № 2 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 5 дни“:
- Настаняване на участниците и лекторите в хотел минимум 3 (три) звезди, на база BB (нощувка и закуска);
- Изхранване на обучаеми и лектори: - Осигуряване на противоепидемиологични мерки, съгласно актуалните изисквания на РЗИ и заповеди на министъра на здравеопазването;
- Осигуряване на ежедневен трансфер до учебната база (град Банско, област Благоевград, квартал „Грамадево“, ул. „Валявица“ № 4, „Апартамент-Спа хотел Евъргрийн“);


Прогнозна стойност съгласно обявление:
Обособена позиция № 1: 176 822,22 лева без ДДС
Обособена позиция № 2: 23 984,24 лева без ДДС
Общо: 200 866,46 лева без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 18.08.2021 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 19.09.2021 г.

Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 21 дни“
Обособена позиция № 2 „Логистика за осигуряване на курсове за обучения за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност от 5 дни“Документи:

Приложения:

 

 

Планирайте престоя си