Проекти по ОП

Проект ОПИК2                                                                                                       BG16RFOP002-2.092-0291-C01
процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

процедура BG16RFOP002-2.092 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Бенефициент: „Атлас Травелс“ЕООД
Обща стойност в лева: 29 903,95 лева.
от които 25 418.36 лева ЕФРР и 4 485.59 лева национално финансиране.
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.
____________________________________________________________________________________________________________________
Проект BG16RFOP002-2.092-0291-C01„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.092 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект ОПИК                                                                                                       


BG16RFOP002-2.073-2790-C01,
процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия
за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19"

по процедура BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
  Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Бенефициент: „Атлас Травелс“ЕООД
Обща стойност в лева: 10 000,00 лева,
от които 8 500,00 лева европейски и 1 500,00 лева национално съфинансиране.
Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.
____________________________________________________________________________________________________________________
Проект BG16RFOP002-2.073-2790-C01"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект ОПРЧР


 

Планирайте престоя си