Проект ОПИК - BG16RFOP002-2.073                                                                                                       
BG16RFOP002-2.073-2790-C01,
процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия
за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19"

по процедура BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
  Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Бенефициент: „Атлас Травелс“ЕООД


Обща стойност в лева: 10 000,00 лева,
от които 8 500,00 лева европейски и 1 500,00 лева национално съфинансиране.


Начало: 06.07.2020 г.

Край: 06.10.2020 г.____________________________________________________________________________________________________________________
Проект BG16RFOP002-2.073-2790-C01"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Планирайте престоя си